Přihlášení

Ligové grémium

Nejvyšším orgánem LFA je Ligové Grémium, tedy setkání všech členským klubů, které zastupuje jeho statutární zástupce nebo pověřený člen managementu. Zasedání Ligového Grémia probíhá zpravidla ve čtvrtletních intervalech a rozhoduje prakticky o všem, co není stanovami nebo rozhodnutím Grémia svěřeno do kompetence Ligového výboru. Rozhodnutí Ligového Grémia nesmí odporovat normám nebo směrnicím UEFA, FIFA a FAČR.

Ligový výbor LFA

Ligový výbor je statutárním orgánem sdružení, který řídí a zabezpečuje činnost sdružení a jedná jeho jménem. Do působnosti ligového výboru patří zejména zabezpečení veškerých činností souvisejících s chodem a hospodařením sdružení, včetně dispozice s finančními prostředky sdružení a přípravy návrhů pro hospodaření sdružení pro jednotlivý účetní období.

Ligový výbor má členy volené Ligovým grémiem, v jeho čele stojí předseda ligového výboru. Funkční období členů Ligového výboru činí 4 roky ode dne zvolení.

Pracovní skupiny LFA

Pracovní skupiny složené z odborných zástupců jednotlivých členských klubů vytváří aktivní podporu a poradenství pro Ligový výbor a připravují materiály pro rozhodování Ligového Grémia. Ligová fotbalová asociace (LFA) v současnosti pracuje s dvěma pracovními skupinami, které se zabývají událostmi a následujícími tématy v oblastech:

  • Organizace soutěží a legislativy
  • Marketingu a komunikace